over ons

De basisschool is een zeer belangrijke periode in het leven van uw kind. Dat maakt de keuze voor een school misschien niet eenvoudig.

Waarom denken wij dat kiezen voor de Klimop een goede keuze is? Omdat:

 

 • we kinderen zelfstandigheid en zelfredzaamheid bijbrengen zonder de context van gezamenlijkheid uit het oog te verliezen;
 • we op onderwijskundig gebied een goede mix bieden van traditioneel en innovatief onderwijs;
 • we binnen onze leerlingenzorg aandacht hebben voor het individuele kind;
 • we onderwijzen vanuit passie en betrokkenheid;
 • we het belangrijk vinden vanuit respect voor ieders geloofsovertuiging en levensbeschouwing, kinderen te laten kennismaken met het christelijke geloof.

EEN GOEDE BASISSCHOOL KIEZEN. EEN MOEILIJKE BESLISSING?

OP ONTdekkingsreis zonder te verdwalen

Ons uitgangspunt is dat we op de Klimop een veilige omgeving willen creëren waarin uw kind de ruimte krijgt om zichzelf te leren kennen en de mogelijkheid om aan zichzelf te werken. We geloven dat een kind vooral zichzelf ontwikkelt en dat het de omgeving is die hier de voorwaarden voor schept. Kinderen hebben wel structuur en regels nodig. Volgens ons is dat niet ouderwets maar van alle tijden. We hebben één duidelijke structuur van school- en klassenregels. Kinderen weten waar ze aan toe zijn. Ook leren we de kinderen in een duidelijke opbouw om steeds zelfstandiger te worden en eigen verantwoordelijkheid te nemen.

 

Kinderen hebben daarnaast ook in letterlijke zin behoefte aan ruimte. Ons  schoolgebouw en het schoolplein voorzien hierin ruimschoots. Onze lokalen zijn groot, we hebben een speellokaal voor onze groep 1/ 2 en een middenlokaal ingericht als leestheater,maar daarnaast wordt dit lokaal ook gebruikt tijdens de crealessen.

ICT

 

We hebben als doelstelling ICT steeds meer te integreren in ons onderwijs. Computergebruik is niet iets dat we er als extraatje bij doen. Zo hebben we een uitgebreid netwerk en beschikken de groepen 3 t/m 8 bijvoorbeeld over digitale schoolborden.

 

De website wordt bijna dagelijks aangepast en bijgewerkt. Ouders blijven op die manier goed op de hoogte.

ONDERWIJS AAN KLEUTERS

 

Het onderwijs voor het jonge kind is nauwelijks te verdelen in vakken. De kinderen zijn bezig met allerlei activiteiten zoals spel, werken met ontwikkelingsmateriaal, kringactiviteiten en bewegingsactiviteiten.

In de kleutergroepen worden de leerlingen actief betrokken bij de invulling van de thema`s. De leerkrachten zoeken naar een aanbod, dat voor de kinderen interessant en van betekenis is en bevorderen dat ze zich goed ontwikkelen en veel leren. Het doel is een brede ontwikkeling: persoonsontwikkeling én kennis en vaardigheden in samenhang. Want ontwikkeling is een samenhangend geheel ; het gaat om hoofd, hart en hand. We vinden het erg belangrijk dat kleuters de ruimte krijgen om actief bezig te zijn, initiatief te leren nemen, zelf plannen kunnen maken en die plannen ook tot een goed einde proberen te brengen. Bouwen aan een gezonde dosis zelfvertrouwen en niet bang zijn om fouten te maken, zijn essentiële bouwstenen die bijdragen aan een goede ontwikkeling.

 

MEER WETEN?

 

Op de Klimop leggen we een basis waarmee een kind na groep 8 alles kan gaan leren wat binnen zijn of haar vermogen ligt. Aansluiting bij het voortgezet onderwijs is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

 

 

Over onderwijs kunnen we veel schrijven, maar eigenlijk laten we het u veel liever zien. Natuurlijk kunt u de schoolgids doornemen en de website goed bekijken. Maar een bezoek aan de school is de manier om de school te leren kennen.

 

U kunt altijd contact met ons opnemen voor een vrijblijvende kennismaking met de school.

We leiden u graag persoonlijk rond.

redenen om voor de klimop te kiezen

IDENTITEIT
SCHOOLKLIMAAT SCPO

Visie

 

De klimop is een school met een veilig en uitdagend schoolklimaat, waarbij vanuit oprechte interesse in het kind gewerkt wordt. De leerlingen worden actief betrokken bij hun eigen ontwikkeling.

Met ouders genieten wij van en werken wij aan  de talentontwikkeling van hun kind.

In ons contact zijn wij duidelijk, respectvol en spreken we onze verwachtingen uit.

Als team laten wij professioneel gedrag zien door een lerende houding.  Wij benutten  elkaars kwaliteiten. We werken vanuit vertrouwen en hebben oog voor elkaar.

 

Daarom:

 

 • Zeg ik wat ik doe en doe ik wat ik zeg. Ik houd mij aan afspraken.  Hierdoor kan een ander op mij rekenen, ben ik voorspelbaar en geef ik vertrouwen.
 • Praat ik niet over iemand, maar met iemand. Hierdoor toon ik respect en geef ik vertrouwen.  Dit is een voorwaarde om je veilig te voelen en om jezelf te mogen zijn. Mijn intentie is goed, waardoor ik laat zien dat ik eerlijk en open ben en dat ik ben te vertrouwen.
 • Ben ik professioneel. Ik hanteer een professioneel denkkader:

1. Wat is goed voor de kinderen?

2. Wat is goed voor de organisatie?

3. Wat is goed voor mij?

 • Daarnaast heb ik een voorbeeldfunctie wat betekent dat mijn pedagogisch klassenklimaat ook mijn pedagogisch schoolklimaat is. Dat wat ik in de klas voorsta, doe ik ook binnen het team.
 • Sta ik open voor en ben geïnteresseerd in de ander. Ik maak tijd vrij om naar de ander te luisteren en de ander te bevragen (LSD), wat maakt dat ik betrokken ben en dat ik oog heb voor de ander. Een ander voelt zich door mij geaccepteerd en gezien,  mijn intentie is om het met iedereen goed te hebben.  Ik werk aan een plezierige werkomgeving, waarin ik trots kan zijn.
 • Ik houd rekening met de kernkwaliteiten (deskundigheid) van de ander en van mijzelf en benut en versterk deze in het samenwerken. Ik zie eigen irritatie als signaal om zelf iets te veranderen.  Ik heb hoge verwachtingen binnen het samenwerken.
 • Geef ik de ander feedback bij het wel of niet nakomen van deze regels, waardoor ik laat zien dat ik mede verantwoordelijk ben voor het behoud van het schoolklimaat. Ik baseer mijn feedback op feiten en ben opbouwend. “Leren over jezelf door de blik van de ander”

Identiteit

 

Het was jarenlang vanzelfsprekend dat er alleen kinderen uit christelijke gezinnen naar een christelijke school kwamen. Op dit moment zijn er meerdere redenen die bepalen welke school ouders voor hun kinderen kiezen. Voor de één is dat de woonafstand, voor de ander de sfeer, didactische werkvormen, de ,,naam’’ die de school heeft of de leerprestaties.

Bij ons staan niet alleen de leerprestaties en een goede sfeer centraal, maar gaat het ook om onze christelijke identiteit. De scholen van de SCPO (waarvan Klimop er één is) houden bij dit begrip de volle breedte in ogenschouw, waarbij er een onderlinge relatie bestaat tussen de levensbeschouwelijke, de pedagogische en de onderwijskundige kwaliteit van de scholen. We noemen dit “brede identiteit”.

Onder identiteit verstaan we derhalve al datgene wat deze school tot deze specifieke, c.q. christelijke school maakt. Bij deze visie op integrale identiteit hanteren we de volgende indeling met daarbij de genoemde aandachtspunten:

 

Levensbeschouwelijke identiteit

 • Het vertellen van verhalen uit de Bijbel en het lezen uit de Bijbel ( het laatste in de hogere groepen).
 • Het zingen van christelijke liederen.
 • Het beginnen en eindigen met gebed of een andersoortige meditatie aan het begin en het einde van de schooldag.
 • Het belichten van Bijbelse thema’s zoals liefde, barmhartigheid en vergeving.
 • Het vieren van christelijke feesten.
 • Het actief bijdragen aan acties voor bijvoorbeeld hulporganisaties.
 • Omgang met andere godsdiensten.

 

Pedagogische identiteit

 • De houding van alle betrokkenen, zowel leerkrachten als leidinggevenden.
 • De overdracht van waarden en normen, zoals respect voor ieder mens , plant en dier; betrokkenheid op de nood in de wereld; kritiek kunnen ontvangen; zelfdiscipline; kunnen genieten van het mooie en goede.
 • De zorg voor elke leerling , die als uniek mens wordt gezien.
 • Het beleid ten aanzien van belonen en straffen ( zie ook visie op onderwijs ).
 • De wijze waarop de school een veilige school is. Hierbij kan gedacht worden aan het voorkomen van geweld en pestgedrag ( zie ook Kanjertraining ). Tevens aan voorzieningen als ontruimingsplan, huisregels, klachtenregeling, registratie van ongelukken en het voorkomen daarvan.

 

Onderwijskundige identiteit

 • De keuze van lesmateriaal, waarbij de levensbeschouwelijke en pedagogische identiteit meewegen.
 • De respectvolle omgang met anderen.
 • De inrichting van het onderwijsleerproces in de klas.
 • Het gebruik van verschillende werkvormen ( individueel / groepjes / klassikaal  ).

 

Van de ouders verwachten we, dat er een samenspel is tussen leerkracht en kind bij het leren. Als u van uw kinderen b.v. regelmatig hoort over pestgedrag, willen we dat graag weten, zodat we kunnen proberen er iets aan te doen.

prOMOTIEFILMPJE

hier wordt hard aan gewerkt.

binnenkort hopen we deze te kunnen laten zien

HET TEAM

De SCPO

 

Wie wij zijn

CBS Klimop is één van de dertien scholen van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs in de Noordoostpolder; afgekort: SCPO.

Deze stichting zet zich in voor christelijk primair onderwijs in de gemeente Noordoostpolder. Ze telt dertien basisscholen die met elkaar zijn verbonden, maar daarnaast allemaal een ‘eigen gezicht’ hebben.

 

Grondslag van de SCPO

De stichting heeft als grondslag de Bijbel en laat zich in haar werkzaamheden inspireren door de kracht van het Evangelie van Jezus Christus, zulks met respect en begrip voor levens- en maatschappijbeschouwingen van anderen.

Onderwijs en opvoeding in de van de Stichting uitgaande scholen worden in deze geest en vanuit deze inspiratie gegeven.

 

Doel en middelen

De stichting stelt zich ten doel de bevordering van het christelijk primair onderwijs in de gemeente Noordoostpolder. Zij werkt voortdurend aan het realiseren van haar missie: het geven van goed onderwijs vanuit een christelijke levensvisie. Bijbelse waarden en normen zijn hierbij het uitgangspunt.

 

De organisatie van de SCPO

De SCPO wordt bestuurd door het College van Bestuur: de heer L.A. (Adriaan) van Hove. Het College van Bestuur legt op hoofdlijnen verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Dit is een onafhankelijk orgaan dat toezicht houdtop met name het functioneren van het College van Bestuur.

Het College van Bestuur werkt vanuit het bestuurskantoor in Emmeloord en coördineert en/of stuurt veel zaken van hieruit aan.

De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf leden en maximaal zeven leden. Eén van hen wordt benoemd op voordracht van de GMR.

De leden van de Raad van Toezicht zijn:

 • Mevrouw K. Benchaïb, waarnemend voorzitter
 • De heer V.A.M. Corjanus
 • De heer M. Oijevaar
 • Mevrouw J.R. Lammers – van Engen
 • De heer J. Jongejan

 

Meer over de SCPO leest u hier.

Christelijke basisschool klimop

Ring 11

8308 AL nagele

Ontwerp en realisatie Rontwerp design

 © 2019        CBS KLIMOP