ouders

Op deze pagina treft u allerlei handige informatie aan, zoals documenten, protocollen en andere wetenswaardigheden. We hebben voor u een aantal documenten op een rijtje gezet die u kunt downloaden. Daarnaast hebben wij alle onderwerpen die belangrijk zijn voor u als ouder en voor ons als school in een overzichtelijk A, B, C gezet. U klikt daarbij op de beginletter van het onderwerp waar u naar zoekt. Wilt u bijvoorbeeld iest weten over de CITO toets, dan klikt u op de letter 'C'. U komt dan terecht bij alle onderwerpen die met deze letter beginnen. Handig en overzichtelijk!

[ klik op het document van uw keuze om deze te downloaden ]

[ klik op de beginletter van uw keuze on naar de betreffende rubriek te gaan ]

 • A
 • A
 • AANMELDING

  Aanmelding en zorgplicht

  Op het moment dat een leerling schriftelijk wordt aangemeld bij een basisschool met het verzoek om toelating gaat voor deze school de zorgplicht in. Binnen 6 weken na deze aanmelding dient het bevoegd gezag van de school te beslissen over de toelating. Dit geldt ook voor SBO- en SO-scholen  als de leerling nog niet op een andere (basis)school staat ingeschreven. De aanmelding moet dus altijd schriftelijk en kan worden gedaan vanaf de dag waarop het kind 3 jaar is maar zo mogelijk uiterlijk 10 weken vóór de datum waarop de toelating tot de school wordt gevraagd. Ouders dienen bij de aanmelding aan te geven of zij hun kind ook bij een andere school en zo ja welke school hebben aangemeld. Dit betekent dat de (basis)school van aanmelding verantwoordelijk is voor de zorg van deze leerling.

  Mocht de (basis)school niet in staat zijn de leerling op de eigen school voldoende te begeleiden dan is het de plicht van de school om samen met ouders een andere (reguliere) basisschool te zoeken die wel aan de onderwijsbehoefte van de leerling voldoet, aan de hand van de ondersteuningsprofielen. De termijn hiervoor is 6 weken. Dit kan in sommige gevallen één maal verlengd worden met 4 weken. Voor een plaatsing op het SBO of SO is het aan het bevoegd gezag van de school om bij het Samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen. Met deze verklaring heeft de leerling recht op plaatsing op het SBO van het SWV of SO in heel Nederland. Een leerling mag pas geweigerd worden als de school aan de zorgplicht (zie hierboven) heeft voldaan. Een andere reden kan zijn dat er op de school van aanmelding geen plaatsruimte is of als de ouders weigeren te verklaren de grondslag van het onderwijs van de school te respecteren.

  Zorgplicht en verhuizing van een kind

  Bij verhuizingen buiten de regio gelden dezelfde regels van plaatsing. Ouders melden hun kind aan op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze het kind een passende plek kan bieden. Kan de school uw kind niet toelaten, dan biedt ze binnen 6 weken een plek aan op een andere school waar het kind wel geplaatst kan worden. De school mag deze termijn 1 keer met maximaal 4 weken verlengen. Verder blijft uw kind ingeschreven op een school totdat een andere school bereid is hem of haar in te schrijven. Dus:  Zorgplicht gaat in bij schriftelijke aanmelding op de nieuwe school. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met de directeur en uw kind op een ander moment aanmelden. U maakt dan een afspraak met de directeur, die u de school laat zien en die zal proberen u alle informatie over de school te verstrekken.

 • AFVAL

  Om de kinderen te leren bewust met onze leefomgeving om te gaan, vragen wij u het eten en drinken dat de kinderen voor de pauze (of het overblijven) mee naar school nemen, mee te geven in goed afsluitbare trommeltjes en bekers (voorzien van naam). Dus liever geen: aluminiumfolie, plastic zakjes, pakjes of blikjes drinken.

 • AVONDVIERDAAGSE

  De Avondvierdaagse wordt meestal in mei gehouden, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn om van deze maand af te wijken. De afstanden die gelopen kunnen worden zijn 5, 10 en 15 km., ieder jaar wordt er geprobeerd variatie in de routes aan te brengen.

  De groepen 1 t/m 4 lopen 5 km., de groepen 5 t/m 8 lopen 10 km., dit onder begeleiding van ouders, hiervoor wordt altijd een oproep geplaatst in ons mededelingenblad.  Op vrijdag is de feestelijke intocht met muziek en majorettes.

  De start is ieder jaar bij een van de twee Nageler basisscholen.

  De avondvierdaagse wordt in Nagele georganiseerd door de Stichting Avondvierdaagse Nagele, die op haar beurt weer lid is van en samenwerkt met de Oostelijke Wandelsport Bond.

 • B
 • C
 • E
 • F
 • G
 • I
 • H
 • M
 • L
 • K
 • J
 • D
 • N
 • P
 • R
 • S
 • T
 • V
 • Y
 • W
 • Q
 • U
 • X
 • Z
 • O
 • BELLEN

  ’s Morgens wordt om 8.40 uur 1 x gebeld (5 minuten vóór de tijd dus). U bent dan in de gelegenheid om uw kind(eren) naar binnen te brengen en in alle rust afscheid te nemen. Om 8.45 uur gaat de bel dan 2x, ten teken dat de lessen beginnen. Het is de bedoeling dat u de klas dan direct verlaat. ’s Middags gaat de bel om 14.50 uur 2x. Dit betekent dat er in de klassen wordt opgeruimd en geëindigd. Om 15.00 uur gaat de bel nog een keer en komen de kinderen naar buiten!

 • BINNENLOPEN

  Als u iets te zeggen of te vragen hebt over uw  kind of de gang van zaken op school, kunt u altijd even binnenlopen bij de groepsleerkracht, het liefst na schooltijd. Natuurlijk komt het niet altíjd direct gelegen. Er kan dan een afspraak worden gemaakt. Ook kunt u, zo nodig, (op school) telefonisch contact met de leerkracht  zoeken. Vooral bij problemen of zorgen willen we graag op de hoogte zijn. Hoe sneller een probleem gesignaleerd wordt, hoe beter het meestal is op te lossen. Uiteraard zijn we ook graag op de hoogte van blijde gebeurtenissen in het gezin

 • B
 • COMPUTERS

  Elke combinatiegroep kan gebruik maken van computers, waarmee de kinderen om de beurt mogen werken. Daarnaast beschikken we over enkele administratiecomputers. Sinds een aantal jaren hebben we in de groep 3/4, 5/6 en 7/8 een digitaal schoolbord en krijgen de kinderen dus les vanaf het digitale schoolbord.

 • CORVEE

  We leren de kinderen verantwoordelijkheid te dragen voor de spullen die ze in bruikleen krijgen: boeken, schriften, vakken, maar ook voor dingen die gezamenlijk worden gebruikt, zoals wasbakken, documentatiecentrum, kasten, afvalcontainers, e.d. Daarom kent elke groep corveetaken. De meeste taken vragen slechts enkele minuten per dag en worden op vrije momenten onder schooltijd, tussen de middag, of na schooltijd gedaan. De taken worden regelmatig gewisseld.

 • CULTURELE VORMING

  Theater

  We bezoeken elk jaar met de kinderen een theatervoorstelling in het Muzisch Centrum. Ook hier  komen de kinderen, via toneel en/of muziek, in aanraking met andere gewoonten en gebruiken.

  Schoolreis

  Tijdens onze jaarlijkse schoolreizen proberen we, waar mogelijk een cultureel onderdeel in het programma op te nemen. Daarnaast is er ook ruimte voor educatieve excursies die af en toe gehouden worden.

 • C
 • DOCUMENTATIECENTRUM

  Ons documentatiecentrum is te vinden in het middenlokaal/leestheater. Hier staat een verzameling informatieve boeken en series over allerlei onderwerpen. De kinderen gebruiken de boeken als achtergrondmateriaal bij wereldoriëntatie, voor werkstukken en spreekbeurten, de leerkrachten als documentatie bij verschillende vakken.

 • D
 • ENGELS

  De kinderen uit groep 7 en 8 krijgen wekelijks Engels uit ,,Hello World’’. De methode is vooral gericht op het leren verstaan en spreken van de taal. De kinderen maken zo op een speelse en afwisselende manier kennis met de Engelse taal.

   

   

 • EXTRA STOF

  Leerhonger

  Het komt voor dat kinderen niet genoeg hebben aan de normale leerstof. Onze taal- en rekenmethodes beschikken over verrijkings- en verdiepingsopdrachten, die de kinderen kunnen maken zodra ze klaar zijn of i.p.v. de groepsopdracht. Ook de methodes voor wereldoriëntatie reiken extra opdrachten voor deze kinderen aan.

  Zeer begaafde kinderen

  Sommige kinderen vinden ook deze stof te eenvoudig. We zoeken dan voor hen naar andere uitdagende opdrachten. Deze kinderen moeten wel zelfstandig kunnen werken. Ze zijn regelmatig te vinden in het leestheater. Ook zijn er computerprogramma`s die uitdaging bieden. Vanzelfsprekend moeten ook deze kinderen de basisvaardigheden leren en hun aangepaste dag/ weektaak maken. Binnen de SCPO wordt nu ook begonnen met een KOM (Kijk op mezelf) groep. Eén dagdeel per week komen kinderen die voor deze groep in aanmerking komen bij elkaar. Ze krijgen dan les van een leerkracht die speciaal voor deze groep is aangesteld. Vanaf het schooljaar 2012-2013 is deze groep voor leerlingen uit groep 6 en 7. Het komend schooljaar komen daar misschien leerlingen uit groep 5 bij. Er vindt een duidelijk selectie plaats.

 • E
 • FIETSENSTALLING

  De kinderen die op de fiets naar school komen, kunnen hun fietsen in de stalling zetten, in de daarvoor bestemde standaards. Hier mag niet gespeeld worden. De school is niet aansprakelijk voor eventuele beschadiging of  diefstal van fietsen. Spreekt u met uw kind een goede plek af voor het bewaren van de fietssleutel. Er mag op het schoolplein niet gefietst worden. Afstappen dus voor je het plein op fietst.

   

 • FINANCIËN

  Om uw financiële verplichtingen voor dit schooljaar overzichtelijk te maken, zetten we ze hier voor u op een rij. Er is een mogelijkheid voor automatisch betalen. Er is op school een machtigingsformulier verkrijgbaar. Dit maakt het voor ons gemakkelijker en voor u heeft het als voordeel dat u niet vergeet te betalen.

 • F
 • GGD

  GGD groep 2 en 7

  Vanuit de gemeente heeft de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Flevoland de wettelijke taak om alle kinderen uit de groepen 2 en 7 te onderzoeken. Ieder jaar ontvangen de kinderen uit de groepen 2 en 7 van GGD Flevoland een uitnodiging voor het Preventief Gezondheidsonderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de jeugdverpleegkundige. De uitnodiging ontvangt u per post met hierin de datum, tijd en plaats van het onderzoek. Bij de uitnodiging ontvangt u ook twee vragenlijsten. Deze maken deel uit van het onderzoek. Bent u verhinderd op de datum en/of tijd die in de brief wordt genoemd? Probeer dan te ruilen met een andere ouder en leerling. Het overzicht hangt in de klassen.

  Waarom dit onderzoek?

  De jeugdverpleegkundige weegt en meet uw kind. In groep 2 worden daarnaast ook de ogen en oren getest. Uw kind krijgt geen vaccinatie. De jeugdverpleegkundige komt van tevoren in de klas uitleggen wat er gaat gebeuren. Tijdens het onderzoek probeert de jeugdverpleegkundige een algemeen beeld te krijgen van het functioneren van uw kind. U kent uw kind het beste. Daarom is uw medewerking belangrijk en wordt u verzocht om de vragenlijsten in te vullen.

  Heeft uw een vraag?

  De jeugdverpleegkundige denkt graag met u mee. Zij werkt nauw samen met u en met de school.

 • GYMNASTIEK

  De groepen 4 t/m 8 krijgen 2 keer per week gym in MFC Het Rietveld. De kinderen hebben daarvoor een shirt, broekje en gymschoenen (geen zwarte zolen) nodig.

  De kinderen van groep 3 gaan één keer per week naar MFC Het Rietveld en zijn op donderdag en/of vrijdag samen met groep 1 en 2 in het speellokaal voor een les bewegingsonderwijs.

  Bij mooi en droog zomerweer gymmen we buiten. Voor de kleuters staat de gyminformatie apart beschreven in het kleuterboekje dat elke ouder krijgt aangereikt als hun kleuter voor de eerste keer naar school gaat.

 • G
 • HUISWERK

  Af en toe wordt er huiswerk meegegeven. In alle groepen (vanaf eind groep 3/4) is dat wekelijks de woordenrij (spelling). Vanaf groep 5 nemen de kinderen af en toe een opdracht mee naar huis voor aardrijkskunde of geschiedenis, vanaf eind groep 5 regelmatig voor topografie. Soms krijgen kinderen huiswerk mee om hun dag-of weektaak af te maken.

  Heeft uw kind moeite met het maken of leren van huiswerk dan kunt u de leerkracht vragen om richtlijnen. Ook de spreekbeurt moet thuis voorbereid worden.

 • HOOFDLUIS

  Regelmatig worden de leerlingen van de Klimop gecontroleerd op hoofdluis en neten. Dit wordt gedaan door een aantal (vast groepje) ouders/verzorgers. Dit gebeurt altijd in de week na een vakantie. In de schoolkalender staan deze dagen vermeld. Indien er luizen of neten zijn gevonden meldt het “luizenteam” dit bij de leerkracht.

  De leerkracht van het kind met gevonden luizen/neten, neemt z.s.m. contact op met de ouders/verzorgers van het kind en informeert de ouders/verzorgers. Er wordt dan met klem gevraagd om thuis met de behandeling te beginnen.

  Wanneer er bij meerdere kinderen hoofdluis/neten zijn gevonden kan er na enkele weken een volgende controle plaatsvinden. Dit wordt dan in de Nieuwsbrief vermeld.

 • H
 • IDENTITEIT

  Het was jarenlang vanzelfsprekend dat er alleen kinderen uit christelijke gezinnen naar een christelijke school kwamen. Op dit moment zijn er meerdere redenen die bepalen welke school ouders voor hun kinderen kiezen. Voor de één is dat de woonafstand, voor de ander de sfeer, didactische werkvormen, de ,,naam’’ die de school heeft of de leerprestaties. Bij ons staan niet alleen de leerprestaties en een goede sfeer centraal, maar gaat het ook om onze christelijke identiteit. De scholen van de SCPO (waarvan Klimop er één is) houden bij dit begrip de volle breedte in ogenschouw, waarbij er een onderlinge relatie bestaat tussen de levensbeschouwelijke, de pedagogische en de onderwijskundige kwaliteit van de scholen. We noemen dit “brede identiteit”. Onder identiteit verstaan we derhalve al datgene wat deze school tot deze specifieke, c.q. christelijke school maakt. Bij deze visie op integrale identiteit hanteren we de volgende indeling met daarbij de genoemde aandachtspunten:

  Levensbeschouwelijke identiteit

  * Het vertellen van verhalen uit de Bijbel en het lezen uit de Bijbel ( het laatste in de hogere groepen).

  * Het zingen van christelijke liederen.

  * Het beginnen en eindigen met gebed of een andersoortige meditatie aan het begin en het einde van de schooldag.

  * Het belichten van Bijbelse thema’s zoals liefde, barmhartigheid en vergeving.

  * Het vieren van christelijke feesten.

  * Het actief bijdragen aan acties voor bijvoorbeeld hulporganisaties.

  * Omgang met andere godsdiensten.

  Pedagogische identiteit

  * De houding van alle betrokkenen, zowel leerkrachten als leidinggevenden.

  * De overdracht van waarden en normen, zoals respect voor ieder mens , plant en dier; betrokkenheid op de nood in de wereld; kritiek kunnen ontvangen; zelfdiscipline; kunnen genieten van het mooie en goede.

  * De zorg voor elke leerling , die als uniek mens wordt gezien.

  * Het beleid ten aanzien van belonen en straffen ( zie ook visie op onderwijs ).

  * De wijze waarop de school een veilige school is. Hierbij kan gedacht worden aan het voorkomen van geweld en pestgedrag ( zie ook Kanjertraining ). Tevens aan voorzieningen als ontruimingsplan, huisregels, klachtenregeling, registratie van ongelukken en het voorkomen daarvan.

  Onderwijskundige identiteit

  * De keuze van lesmateriaal, waarbij de levensbeschouwelijke en pedagogische identiteit meewegen.

  * De respectvolle omgang met anderen.

  * De inrichting van het onderwijsleerproces in de klas.

  * Het gebruik van verschillende werkvormen ( individueel / groepjes / klassikaal  ).

  Van de ouders verwachten we, dat er een samenspel is tussen leerkracht en kind bij het leren. Als u van uw kinderen b.v. regelmatig hoort over pestgedrag, willen we dat graag weten, zodat we kunnen proberen er iets aan te doen.

 • INSPECTIE

  Alle scholen staan onder toezicht van een inspecteur/inspectrice die regelmatig de scholen en het team bezoekt om te praten over bepaalde onderwerpen, lessen bij te wonen, het schoolplan te beoordelen. De inspecteur heeft tot taak om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken. De laatste keer dat wij een bezoek kregen van de inspecteur was in februari 2012. Het  resultaat van dit onderzoek kunt u vinden op de website van de onderwijsinspectie: www.onderwijsinspectie.nl.

 • I
 • JEUGDGEZONDHEIDSZORG

  De jeugdverpleegkundige van de GGD   installeert zich af en toe op school om onze kinderen te onderzoeken. In verband met allerlei landelijke ontwikkelingen heeft de GGD een nieuwe lijn uitgezet voor de Jeugdgezondheidszorg. Voor onze school zal de zorg er als volgt uitzien:

  Sinds enige tijd worden alleen de kinderen van groep 2 en 7 door arts en verpleegkundige onderzocht. Hiervoor wordt het kind samen met de ouders uitgenodigd. Er zullen vragen worden gesteld over het lichamelijke en sociaal-emotionele functioneren van het kind. Vervolgens wordt het kind onderzocht: de zintuigen worden gecontroleerd, de groei en houding bekeken, hart en longen beluisterd en de motoriek beoordeeld. De ouders ontvangen voor het onderzoek nog extra informatie. Tijdens de schoolonderzoeken worden geen “prikjes’’ gegeven.

  • Verder is de arts of verpleegkundige af en toe aanwezig bij een leerlingbespreking, voor begeleiding en advies m.b.t. risicokinderen. Mocht dit uw kind betreffen, wordt u hier vanzelfsprekend van op de hoogte gebracht en zal uw toestemming worden gevraagd.
  • Voor de inentingen ontvangt u een aparte uitnodiging in het jaar dat uw kind 9 jaar wordt (groep 5/6). Wanneer er in de eerste vier jaar inentingen zijn gemist, kunt u bij de GGD informeren naar een inhaalmogelijkheid.
  • We willen u er op wijzen dat u altijd contact met arts of verpleegkundige op kunt nemen wanneer u vragen heeft over de ontwikkeling van uw kind, voor een extra controle van bijvoorbeeld de zintuigen, of wanneer u met hen van gedachten wilt wisselen over de aanpak van een bepaald probleem met uw kind. Zij zijn te bereiken via de GGD, afdeling jeugd. (Zie hoofdstuk 8: namen en adressen)

  Bij (langdurige) ziekte van een leerling kan door school en/of ouders ondersteuning gevraagd worden bij de Consulenten Onderwijsonder-steuning Zieke Leerlingen van de IJsselgroep. Op de site van de GGD Flevoland; ggdwijzers.ggdflevoland.nl kunnen wij als school en u als ouders allerlei informatie vinden over o.a. infectieziekten, ontwikkeling, opvoeding en veiligheid.

 • J
 • KAMP

  De kinderen van groep 7/8 gaan aan het begin van het schooljaar drie dagen op kamp in een kampeerboerderij. Vaak vragen we aan ouders om de leerlingen te brengen samen met de fietsen en de bagage. De kosten van het schoolkamp zijn ongeveer € 57,50/60,00 per kind.

   

   

 • KERK EN SCHOOL

  Eén maal per jaar organiseren we op zondag, samen met de predikant, een ,,Kerk en Schooldienst’’, waarin kinderen centraal staan. De dienst wordt op school voorbereid. De kerk- en schooldiensten worden gehouden in de PKN kerk’’. Ieder is er van harte welkom. De collecte is één keer per jaar voor ons “Kinderen voor Kinderen “ project. Daarnaast worden er in deze kerk met Kerst of Pasen schoolvieringen gehouden.

   

 • KWALITEITSZORG

  Wat is kwaliteitszorg ?

  Met kwaliteitszorg bedoelen we de voortdurende, systematische en cyclische aandacht voor het bepalen, bewaken, behouden en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Met als doel het in het schoolplan beschreven beleid op een zodanige manier uit te voeren dat de wettelijke opdrachten en de eigen doelen van het onderwijs worden gerealiseerd. In de kern gaat het om :

  • het centraal stellen binnen de kwaliteitszorg van wat voor de school kwalitatief goed onderwijs is;
  • het vertalen van die opvattingen in heldere schooldoelen;
  • het systematisch nagaan of die doelen ook gehaald worden;
  • het op basis van systematische evaluatie formuleren van verbeteringsdoelen;
  • het vaststellen van de effecten van verbeteractiviteiten;
  • dit bovenstaande door een systematische en cyclische aanpak.
 • K
 • LEERLINGBESPREKING

  Tijdens de teamvergaderingen worden regel-matig leerlingen onder de aandacht gebracht die op dat moment opvallen door gedrag en/of door problemen met de leerstof. Bijna elk kind heeft wel eens een periode dat het  even wat meer aandacht nodig heeft: Meestal gaat het om een extra zetje in de rug, wat extra uitleg. Er worden dan adviezen gegeven, ideeën uitgewisseld, etc.

  Grote leerlingbespreking

  Een paar keer per jaar wordt er een zgn.“grote” leerlingbespreking gehouden. Hier worden de toetsresultaten doorgesproken en gekeken welke kinderen structureel extra hulp nodig hebben. Bij deze bespreking zijn met name de ib`er en de groepsleerkracht(en) betrokken.

  Structurele hulp

  De mogelijkheden hiervoor zijn:

  - door het werken met groepsplannen wordt al ingespeeld op de leerbehoeften van het individuele kind

  - een handelingsplan opstellen, voor een individueel kind

  - besluiten tot extra hulp (rt) aan een kind of aan een groepje kinderen,

  - afspraken maken met de ouders voor een gesprek en/of extra oefening,

  - bespreking met een deskundige van de schoolbegeleidingsdienst (IJsselgroep) en/of G.G.D.

  -  bespreking met een vertegenwoordiger van het speciaal onderwijs.

  - Het opzetten van een eigen leerlijn voor de leerling.

 • LICHAMELIJKE OEFENING

  Voor jonge kinderen  is spel en beweging een belangrijke  voorwaarde voor hun ontwikkeling. Daarom is het bij de kleuters een dagelijks, wettelijk verplicht, onderdeel van het programma. De andere groepen gymmen twee keer per week.

  Buiten

  Als het weer het toelaat gaan de kleuters buiten spelen, met speciaal klim- , trek- en duwmateriaal. Ook in de zandbak kan er gespeeld worden.Bij mooi zomerweer gymt ook groep 3 t/m 8 buiten, op het grasveld naast/voor de school of op het plein.

  Spel en gym

  Er is op school speciaal voor de kleuters een speellokaal, met materiaal voor spel en  gym. De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen gym in het MFC Het Rietveld. Er worden afwisselend spellessen en lessen met materialen gegeven.

  • Als methode voor gym is er   “basislessen bewegingsonderwijs”.
  • Onze school doet, waar mogelijk, mee aan toernooien en wedstrijden, zoals voetbal, atletiek en aan de jaarlijkse avondvierdaagse. Deze activiteiten vinden plaats onder leiding van de ouders.
 • L
 • MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

  Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad. Deze kent twee geledingen: ouders en personeelsleden. De MR heeft instemmings- en/of adviesrecht ten aanzien van beleidszaken op schoolniveau. Beleidszaken die voor meer scholen van de SCPO van belang zijn worden besproken in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

 • MOEDERDAG

  In de onderbouw worden er in de week voor moederdag geen moeders toegelaten. In deze week wordt er in de klas gewerkt aan een cadeautje. In de bovenbouw gebeurt dat bij uitzondering.

 • M
 • NEDERLANDSE TAAL

  Taal is de basis voor “leren en communiceren”. Daarom speelt taal op de basisschool in alle groepen een belangrijke rol. Speciaal voor jonge kinderen, die nog niet kunnen schrijven is het belangrijk dat ze leren zich in woorden uit te drukken.

  Kringgesprek

  In alle groepen worden regelmatig kringgesprekken gevoerd, in grote of kleine kring, over uiteenlopende onderwerpen. Ook worden er boekbesprekingen en spreekbeurten gehouden en worden er werkstukjes gemaakt, die gepresenteerd worden in de groep.

  Taalverhaal

  De oefenstof is gekozen uit de directe taalomgeving van de kinderen. Elk leerjaar keren dezelfde thema’s en hoofddoelstellingen terug, maar worden er hogere eisen aan de taalvaardigheid van de kinderen gesteld. Deze methode is ook goed te gebruiken in combinatiegroepen en houdt volop rekening met de verschillen tussen kinderen, wat betreft tempo, niveau en belangstelling. Er is ook ruimte voor het zelf schrijven van teksten (creatief taalgebruik).

  Spelling

  Taalverhaal heeft voor spelling een apart programma. De spelling wordt hierin aangeleerd d.m.v. vaste spellingafspraken. Daarbij staan elke week een aantal woorden centraal. Deze woorden worden op school geoefend, o.a. via de computer. De kinderen nemen hun woordenschrift ook mee naar huis om de nieuwe woorden thuis te kunnen oefenen. Er volgt  dan een dictee op.

 • N
 • ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN

  Scholen hebben de verplichting de leerlingen en de medewerkers te beschermen tegen ongewenst gedrag. Er moeten afspraken gemaakt worden hoe de school op ongewenst gedrag reageert; hoe het kan worden voorkomen en wat te doen als er zich een situatie voordoet. Naast de aandacht die onze school hier intern aan besteedt, neemt het bestuur een abonnement af van de Hulpverleningsdienst Flevoland ( HVDF) en het Bureau Voorkoming Kindermishandeling ( VKM), voor het inzetten van externe vertrouwenspersonen en ondersteuning van het team in voorkomende situaties. Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan, seksuele intimidatie; pesten; discriminatie; agressie en geweld tussen leerlingen onderling en leerlingen en leerkrachten of andere medewerkers binnen de school (zoals conciërge / stagiaires/ klassenassistenten/ hulpouders etc.).

  Welke stappen neemt de school :

  • op school is een contactpersoon benoemd waar leerlingen/ ouders en medewerkers terecht kunnen indien zij te maken hebben met ongewenst gedrag c.q. omgangsvormen.
  • De contactpersoon zorgt voor de eerste opvang van de leerling en neemt contact op met de ouders.
  • De directeur wordt geïnformeerd en neemt zo nodig contact op met het bestuur en de vertrouwensinspecteur.
  • De contactpersoon neemt indien gewenst contact op met bureau VKM.

  De namen van deze contactpersoenen worden in één van de eerste Nieuwsbriefven van het schooljaar bekend gemaakt.

   Welke stappen mag u van de vertrouwens persoon verwachten ?

  • De vertrouwenspersoon neemt zelf contact op met de ouders en/of leerling voor het maken van een afspraak.
  • Ondersteuning van de leerling en ouders bij de ontstane situatie .
  • Adviseren indien hulpverlening gewenst of noodzakelijk is.
  • Helderheid verschaffen over de mogelijkheden en gevolgen van wel of geen aangifte doen bij de politie.
  • Ondersteuning bieden indien de ouders / leerling een klacht willen indienen bij de klachtencommissie.
  • Rapportage naar de contactpersoon en / of directeur en advisering ten aanzien van mogelijke vervolgstappen en preventieve maatregelen.

  Wat kan de opvoeder / leerling doen ?

  Het beste is dat de leerling of de ouders direct naar de contactpersoon van de school gaan , maar er kunnen zich situaties voordoen waarbij dit niet de gewenste route is.

  • Ouders , leerlingen en medewerkers kunnen ook zelf contact opnemen met Project Preventie Seksuele Intimidatie ( bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag tussen 09.00 en 15.00 uur )  , tel. 030 285 6762. Mail adres : ppsi@aps.nl . Voor meer informatie verwijzen we naar de website : www.ppsi.nl
  • Tijdens dit gesprek worden afspraken gemaakt hoe verder te gaan met de gegeven situatie en omstandigheden.
  • Ook kunt u zich rechtstreeks wenden tot het meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 386 169.

  “Laten we met elkaar en over elkaar waken”.

 • OUDERAVOND

  Aan het begin van het schooljaar en aan het eind van de projectweken wordt er een ouderavond gehouden. De eerste avond (vaak een “soort” kennismakingsavond) krijgt u algemene informatie. Meestal wordt er daarna in de groep(en) van uw kind iets verteld over werkwijze, groepssamenstelling, e.d. Soms kunnen de ouders ook zelf even “als kind” aan het werk. Op de tweede avond is er een tentoonstelling naar aanleiding van een project. Ook over actuele onderwerpen wordt bij ons op school overleg gevoerd met ouders. Dit kan ook in de vorm van een ouderavond zijn.

   

 • OUDERBIJDRAGE

  Aan het begin van elk schooljaar wordt van de ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het schoolfonds. Het schoolfonds wordt beheerd door de directeur van de school. Uit het schoolfonds worden die kosten betaald die niet voor vergoeding door de overheid in aanmerking komen. Te denken valt o.a. aan: evenementen, feesten, kerkelijke vieringen zoals Kerst en Pasen, attenties en consumpties. Ook wordt een deel van geld besteed aan het afsluiten van een scholierenongevallenverzekering bij buiten-schoolse activiteiten. U ontvangt jaarlijks een overzicht van de gelden die ontvangen zijn en die uitgegeven zijn. De hoogte van de vrijwilligeouderbijdrage is als volgt vastgesteld:

  De ouderbijdrage voor alle bijzondere schoolactiviteiten bedraagt € 20,00 per kind per jaar. Voor kinderen die voor december op school komen dient dit bedrag volledig betaald te worden. Voor kinderen die in januari, februari of maart op school komen geldt een bijdrage van € 10,--.  Het bedrag (indien u geen gebruik maakt van automatische betalen) a.u.b. vóór de herfstvakantie overmaken op:

  bankrekening 11.42.10.284

  t.n.v. SCPO inzake Klimop

  onder vermelding van ouderbijdrage en de naam en de groep van uw kind(eren)

  De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Dit betekent dat de betaling niet van invloed is op de toelating van leerlingen of het mogen meedoen aan activiteiten.

   

  Voor elk kind is ook schoolreis/schoolkamp geld verschuldigd:

  • groep 1 en 2  € 12,50
  • groep 3 t/m 6  € 32,50/35,00
  • groep 7 en 8 € 57,50/60,00

  Dit bedrag (indien u geen gebruik maakt van automatisch betalen) vóór de schoolreis overmaken op:

  bankrekening 11.42.10.284

  t.n.v. SCPO inzake Klimop

  onder vermelding van: schoolreis/schoolkamp en de naam en de groep van uw kind(eren)

   

  N.B. Automatische incasso heeft onze voorkeur. Vrijwel alle ouders die een kind bij ons op school hebben, maken hier gebruik van. Mocht u de school nog niet gemachtigd hebben, dan verzoeken wij U dat alsnog te doen.

 • OUDERHULP

  Het is al eerder genoemd, we hebben graag ouders binnen de school. Er wordt dan ook regelmatig een beroep op ouders gedaan voor bijvoorbeeld:

  1. het vervullen van functies binnen de verschillende commissies;
  2. voor bijzondere activiteiten als vieringen, schoolreisjes of het project;
  3. voor vervoer naar het theater of excursies;
  4. voor een extra schoonmaak van de school.
 • OVERBLIJVEN

  Natuurlijk is er bij ons op school de mogelijkheid om over te blijven. Met ingang van het schooljaar 2014-2015 is het overblijven bij ons op school anders geregeld dan in voorgaande jaren. Bij het begin van iedere jaar ontvangt iedereen een overblijfprotocol, waarin de organisatie wordt uitgelegd, de prijzen worden genoemd , maar ook de afspraken die gemaakt worden waar ouders en school zich aan verbinden.

 • O
 • PAUZE

  De pauze is ’s morgens van 10.15 tot 10.30 uur. De kinderen kunnen dan even wat eten en drinken, lekker spelen, naar toilet, etc. Groep 3 t/m 8 gaat bij droog weer in de pauze naar buiten, de kleuters blijven binnen, eten en gaan dan even naar buiten. Het is de bedoeling dat u uw kind alleen fruit, brood en/of gezond drinken meegeeft.

 • PESTEN

  Cbs Klimop werkt vanuit een christelijke grondhouding, waarbij liefde voor God, voor elkaar en voor de schepping in de praktijk wordt gebracht. Cbs Klimop heeft een duidelijk idee over hoe de school de leerlingen aan het eind van groep 8 gevormd wil zien. Met betrekking tot dit idee zijn de volgende punten belangrijk voor het pestprotocol.

  • verdraagzaamheid
  • zich gewaardeerd weten
  • elkaar serieus nemen
  • openheid
  • sociaal vaardig zijn: de leerlingen gaan respectvol met elkaar om
  • terugkijken op een leuke tijd bij cbs Klimop

  De waarden die passen bij onze visie zijn: geborgenheid, verdraagzaamheid, openheid, plezier, veilig schoolklimaat, samenwerking, zelfstandigheid, vertrouwen, vrijheid. De leerkrachten van cbs Klimop willen deze waarden actief uitdragen. Binnen deze waarden past geen pesten! Cbs Klimop ziet het als haar taak om ervoor te zorgen dat pesten zoveel mogelijk wordt voorkomen en wordt tegengegaan. Om dit te kunnen bereiken, hanteert de school een enigen pestprotocol. Dit protocol geeft betrokkenen houvast hoe te handelen bij pestproblematiek. Dit protocol ligt op school ter inzage.

 • PROJECT

  Soms werken we op school aan een project. We zoeken dan een thema waar alle groepen mee aan het werk kunnen. Het project wordt meestal afgesloten met een kijkmoment voor ouders.

 • P
 • R
 • Q
 • RAPPORTEN

  Door middel van een (in het schooljaar 2011-2012 nieuw gemaakt) rapport informeren we de ouders hoe het kind op school functioneert en welke resultaten het  weet te behalen. Er is een rapport ontwikkeld, wat twee keer per jaar wordt ingevuld en aan de ouders meegegeven. Groep 3 krijgt in de herfst een apart rapportje, om ouders op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen van hun kind.

 • REGELS

  Om een hele dag met veel kinderen in een gebouw door te brengen en te kunnen leren, zijn regels nodig: Regels voor in de klas, in de gang, voor toiletbezoek, op het plein, enz. Aan het begin van het schooljaar worden die regels weer eens duidelijk onder de aandacht van de kinderen gebracht. Ze zijn niet bedacht om kinderen te kleineren, maar om het met elkaar goed te hebben op school. Als kinderen thuis aangeven moeite te hebben met bepaalde schoolregels, gaan we ervan uit dat ook u hen deze benadering zult voorleggen.

 • REIS

  Elk jaar in mei of juni gaan de kinderen van groep 1 t/m 6 op schoolreis.

  De groepen 1 en 2 gaan met auto’s naar een fijne speelplek die niet te ver van Nagele ligt. Daarbij worden de ouders ingeschakeld voor vervoer en begeleiding.

  De groepen 3 t/m 6 gaan met de bus of ook met de auto wat verder van Nagele weg. Het programma is meestal heel afwisselend en biedt zowel cultuur als spel. Naast leerkrachten gaan er leden van de AC mee voor begeleiding.

 • REMIDIAL TEACHING (RT)

  Het doel van rt is:  extra hulp bieden aan een kind (of een groepje kinderen) met problemen.

  Meestal gaat het om de leerstof,  waarin het is achter geraakt, of leerstof waarin het  zwak is. Ook wordt er begeleiding gegeven m.b.t. de sociaal-emotionele ontwikkeling of bij een achterblijvende taal- of motorische ontwikkeling. Dat laatste gebeurt meestal bij jonge kinderen.

  Wat gebeurt er tijdens de RT?

  Soms worden er  individuele oefenopdrachten gegeven in de klas, soms gaat het kind naar de remedial teacher (indien daar binnen de formatie ruimte voor is) in een aparte ruimte.  De rt-leerkracht kan zich helemaal richten op dat ene kind. Veelal geven wij rt binnen de groep.

  De ouders

  Ouders worden altijd betrokken bij de rt van hun kind. Soms doen we, via een speciaal schriftje,  een beroep op hen om ook thuis met het kind te oefenen. Dagelijkse herhaling iserg belangrijk om tot goede resultaten te komen.

  Wie geeft RT?

  Op onze school wordt rt zoveel mogelijk gegeven door de eigen leerkrachten in de groep.

 • SCHOOLFOTOGRAAF

  Een keer in de twee jaar worden er portretfoto’s van de kinderen gemaakt. Een keer in het jaar wordt er een groepsfoto gemaakt.

 • SCHOOLPLEIN

  De groepen 1 en 2 mogen alleen op het kleine plein bij de zandbak spelen. De groepen 3 en 4 mogen kiezen: op het kleine plein of op het grote plein. De groepen 5 t/m 8 spelen op het grote plein en bij mooi weer op het grasveld. Om 8.40 uur wordt er gebeld, zodat u uw kind rustig naar binnen kunt brengen. Om 8.45 uur gaat de bel nog een keer ten teken dat de lessen beginnen.

 • SCHOONMAAK

  De school wordt op dit moment schoongemaakt door de firma Anico uit Kampen. Daarnaast  organiseert de AC één keer per (ongeveer)drie maanden een schoonmaakavond. Om dit werk evenredig te verdelen, hebben we een rooster gemaakt waarop alle ouders een keer voorkomen. Kunt u niet op de aangegeven avond, dan kunt u natuurlijk onderling ruilen.

 • SPEL

   “Spelen moet”!

  Wie omgaat met kinderen ervaart hoe kinderen en spel als het ware bij elkaar horen. Spelen is voor een kind één van de eerste levensbehoeften. Via spel ontdekken ze hoe de wereld om hen heen in elkaar zit. In de kleutergroep is er volop gelegenheid voor dit spel.

  In de komende jaren willen wij ons verder ontwikkelen om van zelfstandig werken naar actief leren te komen. Ook deze vorm van leren ontstaat vanuit een soort spel. Door vooraf de leerdoelen te bepalen en de leervragen vanuit het kind te laten komen, proberen we aan de belangstelling van ieder kind tegemoet te komen.

 • S
 • T
 • TUSSENSCHOOLSE OPVANG

  Tijdens de tussenschoolse opvang gelden de volgende afspraken:

  1. We komen rustig binnen en halen eten en drinken uit de tas en zetten de tas naast ons neer op de grond.
  2. Samen beginnen we met gebed, gedicht of liedje;
  3. Als alle kinderen met het eten klaar zijn, sluiten we de maaltijd af met een dankgebed, gedicht of liedje;
  4. Tijdens het eten lopen we niet van tafel om afval in de prullenbak te gooien; dat doen we na de maaltijd in één keer;
  5. We gaan gewoon pratend, vriendelijk en gezellig met elkaar om. Dat geldt voor dekinderen onderling, maar ook voor de kinderen naar de overblijfouders en andersom;
  6. Geen blikjes met gazeuse meenemen: door het schudden kan het gaan spuiten……
  7. Denk ook aan minder kruimelend broodbeleg (zoals hagelslag ed.) op je boterham ;
  8. Als er iets “extra’s moet worden meegenomen, denk dan aan fruit, komkommer oid.
  9. Moet je naar de WC? Vraag dat dan eerst even. Er gaat 1 kind per keer naar het toilet: na afloop je handen wassen! Het fijnst is het wanneer je voor het eten bent geweest;
  10. Tijdens de opvang blijven we allemaal op het plein;
  11. Tussen de middag komen de “opvangkinderen” niet in een ander klaslokaal;
  12. Het binnen- en buitenspeelgoed wordt door de tussenschoolse opvangouders opgehaald: de kinderen kunnen hier vervolgens mee spelen.

   

  De schooldag duurt lang voor tussenschoolse opvangkinderen. De drie kwartier tussen de middag willen we graag ontspannen en gezellig laten verlopen.  De tussenschoolse opvang is daarom in principe ook bedoeld voor de kinderen die aan een buitenweg wonen of waarvan de ouders werken. Op deze manier houden we de groepen klein en overzichtelijk zodat de tussenschoolse opvangouder aandacht heeft voor uw kind. Van uw kind verwachten wij dat hij/zij:

         - luisterd en beleefd omgaat met de TO-krachten en de kinderen;

         - nette tafelmanieren heeft en eerbiedig is tijdens het gebed. Daarnaast vinden we het respect naar de tussenschoolse opvangkrachten een vanzelfsprekendheid.

   

  Mocht uw kind zich regelmatig misdragen, dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht. Wanneer er geen verbetering optreedt, kan schorsing bij het overblijven voor een bepaalde periode het geval zijn. Gezien de grootte van de groepen zullen we consequent moeten handelen. Bij misdragingen volgen we concreet deze stappen:

  1. De opvangouder meldt het bij de leerkracht. Deze bespreekt het met de leerling en geeft een duidelijke waarschuwing.
  2. Helpt dit niet dan wordt u als ouders op de hoogte gebracht en er volgt nogmaals een waarschuwing.
  3. Bij de derde keer wordt u als ouder uitgenodigd voor een gesprek samen met de leerling. Nu kan schorsing voor een bepaalde periode een optie zijn.

   

 • THEATER

  Elke groep gaat per schooljaar, zo mogelijk, één keer naar het schooltheater in het Muzisch Centrum. De voorstellingen worden door een culturele commissie geselecteerd, waarin ook leerkrachten van onze schoolvereniging zitting hebben. Onze ervaringen met het theater zijn overwegend positief. De thema’s zijn meestal heel herkenbaar voor de kinderen.

 • UITSTROOMGEGEVENS

  In juli 2015 namen 3 kinderen afscheid van de basisschool, afscheid van cbs Klimop. Zij gaan allemaal naar een school voor voortgezet onderwijs. Deze kinderen deden allemaal mee met de CITO eindtoets. Hieronder ziet u een schema met de behaalde score op schoolniveau van de laatste drie jaar.

  2013: 542,3

  2014: 542,2

  2015: 541,1

  Het landelijk gemiddelde zat dit jaar op 534,8

   

  In onderstaand schema kunt u lezen waar de kinderen vanaf 2013 naartoe gingen.

  jaar             GT           LWOO       BB       KB          TH        HV        V

  2013            1                                                            5                      4

  2014                                                           2             3           4         3

  2015                                                           1             1           1

   

  Afkortingen: ( de eerste 5 kolommen zijn allemaal niveaus binnen het vmbo ; het voorbereidend, middelbaar beroepsonderwijs )

  GT: gemengd theoretische leerweg

  LWOO: leerwegondersteunend onderwijs

  BB: basisberoepsgericht (VBO)

  KB: kaderberoepsgericht (VBO/MAVO)

  TH: theoretische leerweg en havo (MAVO/HAVO)

  HV: havo/vwo

  V:  vwo

 • U
 • VADERDAG

  In de week voor vaderdag worden er in de onderbouw geen vaders toegelaten in de klas. In deze week wordt er gewerkt aan een verrassing voor de vaders. In de bovenbouw gebeurt dat bij uitzondering.

 • VERDELING SCHOOLUREN

  Het wettelijke minimum aantal onderwijsuren bedraagt (over 8 “leer"jaren) 7.520 uur. Bij ons op school zijn de dagen als volgt ingedeeld :

  1. Groep 1 is op woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag vrij.
  2. Groep 2, 3 en 4 zijn op woensdag- + vrijdagmiddag vrij.
  3. Groep 5 t/m 8 heeft woensdagmiddag vrij.
 • VERLIES

  Om verwisseling van eigendommen te voorkomen, raden we u aan ze te voorzien van de naam van het kind. Gevonden voorwerpen en kleren die van niemand lijken te zijn, leggen we in een speciale bak bij de ingang. Mocht u iets kwijt zijn, dan kunt u daarin zoeken.

 • VERJAARDAGEN

  Als er een kind jarig is, is het feest in de klas. Er wordt gezongen, getrakteerd, de jarige mag met de grote verjaardagskaart de klassen rond, zijn/haar naam komt in de Nieuwsbrief, kleuters krijgen een feesthoed, enz. Kinderen vinden het meestal fijn om op deze dag in de belangstelling te staan. Is uw kind in de vakantie jarig, overlegt u dan even met de betreffende leerkracht wanneer het gevierd kan worden. Een gezonde traktatie wordt aanbevolen. Klein verzoek: kaartjes met de uitnodiging voor een feestje graag niet in de klas uitdelen.

  De verjaardag van de leerkracht wordt meestal een echt klassenfeest. Er is een uitgebreid programma, waarin de kinderen (speciaal in de bovenbouw) een groot aandeel hebben.

 • VERZUIM

  De leerplichtwet geldt vanaf 5 jaar. Dat betekent dat kinderen vanaf die leeftijd dagelijks op school verwacht worden, behalve op de aangegeven vrije uren en in de vakanties. Daarnaast is verlof alleen toegestaan als er ,,gewichtige’’ omstandigheden kunnen worden aangevoerd, bijv. bij een huwelijk, jubileum of begrafenis in de naaste familie. De directeur kan hiervoor verlof verlenen voor max. 2 schooldagen.

  Een aanvraag voor andere omstandigheden of extra vakantieverlof, moet eveneens bij de directeur worden ingediend. Hij beslist (soms na overleg met de verenigingsdirectie) en eventueel met de leerplichtambtenaar, of er, op grond van motivatie, recht is op het gevraagde verlof.Het aanvraagformulier voor verlof vindt u op onze website, maar is ook op school verkrijgbaar. Omdat de aanvraag voor extra vakantieverlof regelmatig binnenkomt, hebben we de gemeentelijke richtlijnen voor verlof, bijgevoegd.

 • V
 • WEBSITE

  Onze school heeft een eigen website  (deze bekijkt u nu). U kunt ook via de site van Nagele op de site van de Klimop komen. www.Nagele.nl onder het kopje scholen vindt u de Klimop. Regelmatig zijn er ook foto’s te zien! Als u liever niet wilt dat er een foto op de site komt waar uw kind op staat wilt u ons dit dan even laten weten?

 • W
 • X
 • Y
 • ZELFSTANDIG WERKEN

  Wij werken in de Klimop met combinatie-groepen. Een voordeel hiervan is, dat de kinderen er vanaf het begin aan wennen dat niet iedereen met hetzelfde bezig is. Ze merken dat de leerkracht, wanneer hij/zij met de andere groep bezig is, er even niet voor hén is. Ze moeten al vroeg leren zichzelf te redden, hun eigen probleempjes en soms die van elkaar op te lossen,  zelfstandig te werken dus.

  Onderwijs op maat

  Onderwijs op maat is, in een schoolklas, alleen waar te maken als er zelfstandig gewerkt kan worden. Terwijl de leerkracht extra hulp geeft aan de zwakkere leerlingen of aan de kinderen die wat meer stof aankunnen, moet de rest van de kinderen zelfstandig, zonder de hulp van de leerkracht, vooruit kunnen.

  Goede afspraken

  Daarom is het van belang dat er vanaf het begin goede afspraken worden gemaakt, zodat de kinderen een werkhouding ontwikkelen, waarbij dat zelfstandig werken zonder problemen verloopt. Vanaf de eerste groep worden er al afspraken gemaakt en vaardigheden aangeleerd, die het kind stap voor stap  zelfstandig moeten maken.

 • ZIEKTE

  Wanneer uw kind door ziekte niet naar school kan, wilt u de leerkracht daar dan van op de hoogte stellen, het liefst voor schooltijd! In geval van besmettelijke ziekten, dit direct doorgeven!

  Indien een leerling langere tijd niet naar school kan komen, gaan we samen met de ouders / verzorgers bekijken hoe we het onderwijs , rekening houdend met de ziekte , kunnen voortzetten. Hierbij kunnen we gebruik maken van de deskundigheid van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Voor kinderen opgenomen in een academisch ziekenhuis zijn dat de consulenten van de educatieve voorziening. Voor alle andere leerlingen betreft het consulenten van de onderwijsbegeleidingsdienst.

  Het is onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij/zij ziek is , te zorgen voor goed onderwijs. Daarnaast vinden wij het minstens zo belangrijk dat de leerling in deze situatie contact blijft houden met de klasgenoten en de leerkracht. De leerling moet weten en ervaren dat hij/zij ook dan meetelt en erbij hoort.

  Het continueren van het onderwijs, aangepast aan de problematiek , is o.a. belangrijk om leerachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en sociale contacten zo goed mogelijk in stand te houden.

  Wanneer u meer wilt weten over onderwijs aan zieke leerlingen , dan kunt u informatie vragen op de website van de onderwijsbegeleidingsdienst in uw regio en op de website van ZieZon, www.ziezon.nl , het landelijk netwerk Ziek Zijn en Onderwijs.

 • Z

Christelijke basisschool klimop

Ring 11

8308 AL nagele

Ontwerp en realisatie Rontwerp design

 © 2019        CBS KLIMOP